Milí nakupující, vždy se snažím, abyste byli spokojení. Pokud máte nějaké přání nebo se vyskytne jakýkoliv problém, kontaktujte mě vnitřní poštou. Budu se snažit vše vyřešit, abyste byli spokojení a rádi se ke mně vraceli. Zákon ukládá prodávajícím povinnost poučit nakupující s obchodními podmínkami. Tak tady jsou.

Obchodní podmínky platné od 1.1.2019

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.terraya.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Prodávající

Tereza Boháčová

IČO: 07284730

je zapsána do živnostenského rejstříku na městském úřadu v Černošicích, 120 00 Praha 2, Podskalská 19, sp. značka OOZU/7756/2018/Neb

Adresa: Hlavní 17, 25210 Černolice

telefon: +420 605707044

e-mail: jewel@terraya.cz

dále jen „prodávající“

 

Obecná ustanovení

Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

Zákazník má právo objednávku stornovat do 24 hodin po podání objednávky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

Zlatnická dílna TERRAYA – Tereza Boháčová, Hlavní 17, 25210 Černolice, IČO 07284730 je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Proto bychom Vás rádi informovali, že Vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpracování a vyřízení Vaší objednávky, reklamace či opravy po dobu poskytnutí plnění až do vašeho odvolání souhlasu. 

 

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí. Po tomto potvrzení se kupujícímu zobrazí platební údaje. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Celková cena je potvrzena potvrzovacím emailem při potvrzení objednávky.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Způsoby dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno:

– na adresu určenou kupujícím objednávce

– osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Objednané zboží je zasíláno poštou nebo jiným způsobem dopravy. Cena poštovného/dopravného se může ve zvláštních případech lišit podle váhy objednaného zboží či rozměrů zásilky.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Zásilky jsou odesílány jako doporučená zásilka, v případě vyšší ceny jako cenné psaní, při větším objemu jako cenný balík, při křehkém obsahu jako křehký balík.

Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty nebo aktuálním ceníkem Zásilkovny.

 

Prodej vzdělávacích akcí

Informace o ceně, slevách a termínech vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je provozovatel.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.terraya.cz/kurzy-sperku/

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Cena vzdělávací akce je pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna DPH, kurz cizí měny, kurz zlata a stříbra…).

Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:

 • Výuku – úvod do řemesla a seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při práci
 • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
 • čaj, kávu a drobné občerstvení
 • vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána i mimo vypsané termíny, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky.

Shrnutí objednávky je Kupujícímu zasláno ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu.

Kupující je povinen uhradit kurzovné do 14 dnů ode dne podání objednávky, kurzovné musí být připsáno na účet prodávajícího nejpozději den před zahájením vzdělávací akce.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Kupující neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy vzdělávacích akcí

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu účtován storno poplatek dle typu vzdělávací akce:

 • V případě všech prezenčních i distančních kurzů jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na kurzu, nejpozději však 5 dní před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast na kurzu méně jak 5 dní před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného.

Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub Kupujícího.

Pokud Kupující zakoupí kurz u zprostředkovatele (nejedná se o obchodní zástupce), storno podmínky podléhají obchodním podmínkám zprostředkovatele.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Způsoby platby

– bankovním převodem a po připsání částky na účet je zboží odesláno. 

– zboží je možno nechat si zaslat na dobírku

– hotově při převzetí v kamenném obchodě

Bankovním převodem

číslo účtu vedeného u FIO Banka a.s.:     2501771400/2010                                                              pro zahraniční platby:                                     IBAN: CZ98 2010 0000 0025 0177 1400                                                                                                 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX                                                                                                                       měna účtu: CZK

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. Platba má být provedena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

Dobírka: Při platbě dobírkou bude vyzváni k zaplacení částky dopravcem. Po té vám bude zboží předáno.

Hotově při převzetí: Platba hotově v provozovně při převzetí zboží.

Otevírací doba: PO – ÚT 10:00 – 15:00, ÚT 19:00 – 21:00 a kdykoliv mimo otevírací dobu po domluvě

Při převzetí zboží v provozovně není možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Zákazník při převzetí zboží má možnost si vše důkladně prohlédnout a zboží na místě odmítnout.

 

Dodací lhůty

Dodací lhůta je obvykle do 3 dnů po připsání částky na účet prodávajícího, není-li uvedeno jinak. U každého zboží je uvedena konkrétní dodací lhůtu včetně údaje o dostupnosti na skladě.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo objednávku stornovat do 24 hodin po podání objednávky.

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo zakoupeno a převzato přímo na místě v kamenném obchodě. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, balné) si hradí kupující.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

– výměnu za nové zboží,

– opravu zboží,

– přiměřenou slevu z kupní ceny,

– odstoupit od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.terraya.cz

Společnost: Tereza Boháčová

Se sídlem: Hlavní 17, 25210 Černolice

IČO: 07284730

E-mailová adresa: jewel@terraya.cz

Telefonní číslo: +420 605707044

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 • Datum objednání …………………/datum obdržení ………………….

 • Číslo objednávky: …….……………

 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) …………………..………

 • Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………

 • Adresa kupujícího:…………………………….…………………..

 • Email:……………………………

 • Telefon:…………….……………

 • č. účtu: ……………………………..

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení kupujícího